TÜZÜK

TÜZÜK

BALIKESİRSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜDÜR

1- MADDE : DERNEĞİN ADI
Derneğin adı, BALIKESİRSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ’dir. Bu Tüzük’te adı bundan sonra “Balıkesirspor” olarak alınacaktır.

2- MADDE : MERKEZİ
Merkezi Balıkesir olup hiçbir yerde Şubesi Yoktur.
3- MADDE: BALIKESİRSPOR’UN FAALİYET GÖSTERECEĞİ BRANŞLAR
1)Futbol 2)Voleybol 3) Hentbol 4)Bisiklet 5)Triatlon 6)Atletizm 7)Basketbol 8)Yüzme 9)Masa Tenisi 10)Güreş 11)Jimnastik ve yönetim kurulunun uygun göreceği diğer branşlar ile Balıkesirspor sportif alanda etkinlik gösterir.

4- MADDE : RENKLERİ, MARKASI, ARMASI, SİMGESİ
Balıkesirspor’un temsil renkleri Kırmızı ve Beyazdır, gerektiğinde yedek rengi siyahtır.
Balıkesirspor’un simgesi, topa vuran oyuncudur.
Balıkesirspor’un adı, arması ve simgesi tüm yazışmalarda, formalarda, bayraklarda birlikte ya da ayrı ayrı kullanılır.

5- MADDE : DERNEĞİN AMACI VE BU GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE YAPILACAK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI
Balıkesirspor, bir spor kulübüdür. Organlarındaki bütün görevler parasızdır. Amacı: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü mevzuatına uygun olarak; sporun her dalında etkinlik göstererek, Ulu önder Atatürk`ün gösterdiği hedef doğrultusunda “Zeki, çevik ve ahlaklı” sporcular yetiştirmek, sporla amatörce ve izin verilen konularda profesyonelce uğraşmak, taraftarlar, üyeler ve sporcular arasında sevgi ve dayanışmayı kurmak ve geliştirmek, BALIKESİRSPOR sevgisini yaymak, bilinçli taraftar yetiştirmek, Türk sporunun gelişmesine ve millî takımların başarısına katkı sağlamak, Türk sporunu yurt içinde ve dışındaki karşılaşmalarda başarıyla temsil etmek, gençleri spora yöneltmek ve onlara spor yapma olanağı sağlamak, sporcu ile birlikte-her düzeyde spor adamı yetiştirmek, üyelerin sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamak, üyeleri Balıkesirspor tesis ve etkinliklerinden yararlandırmak, yurt içinde ve yurt dışında spor karşılaşmalarına katılmak, bu karşılaşmalarda Türk sporunu başarı ile temsil etmektir.

ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ
a Fiziksel bütünlüğü sağlayacak her türlü spor ile uğraşmak, her spor dalında sağlıklı ruhla sporcular yetiştirmek/üyeler, sporcular ve taraftarlar arasında sevgi ve dayanışma kurmak,
b Her çeşit spor gösterisi toplumsal – kültürel etkinlikler, maçlar, yarışmalar düzenlemek veya bu tür düzenlemelere katılmak Balıkesirspor’un spor amaçlı etkinlikleri için yasaların ve Tüzüğün tanıdığı yetkiler içinde lokal, açık veya kapalı spor tesisleri yapmak satın almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, bunları yönetmek ve çalıştırmak, işletmek, sporcuların eğitim düzeylerinin yükseltilmesine yardımcı olmak, her yaştaki sporcuların çeşitli sporları amatör bir ruhla yapmalarını sağlamak,
c Sporla ve eğitimle ilgili her düzeyde spor okulları ile diğer genel eğitim okulları ve kurumları açmak, işletmek; profesyonel sporcu, teknik direktör, antrenör, monitör, teknik ve İdari çalışanları kendi yapılanmasında veya başka eğitim kurumlarında yetiştirmek, almak, çalıştırmak, kiralamak/kiraya vermek, yasalara ve kurallara uygun profesyonel spor şubeleri kurmak, yönetmek ve bu tür kuruluşlara gerçek yada tüzel üçüncü kişilerle birlikte katılmak,
d Amacına ulaşmak için yurtiçinde yada yurtdışında ticari şirketler, iktisadi işletmeler, yatırım ortaklıkları ve vakıflar kurmak, veya kurulmuş ticari şirketler, yatırım ortaklıkları ve vakıflara katılmak, yardımlaşma, dayanışma kuruluşları kurmak, kurulu ve kurulacak olanlara katılmak, federasyon kurmak veya bunlara katılmak, uluslararası etkinlikte bulunmak, yurt dışındaki sporla ilgili dernek, şirket ve kuruluşlara üye olmak, üyelikten ayrılmak, Balıkesirspor’un gelişmesine ilişkin plan ve programlar ile bunları yürütecek profesyonel kadroları kurmak Balıkesirspor’un adı, arması, gereğinde simgesinin önde gelmesi koşulu ile sponsorluk anlaşmaları ve marka ile isim kullanım hakkı sözleşmeleri yapmak, Balıkesirspor adının ve armasının geçtiği çeşitli ürünler üreterek marka ve patenti geliştirici projeler üretmek,
e Balıkesirspor’un amaç ve etkinliklerine yönelik gerekli taşınır ve taşınmaz mallar için yasa ve sözleşmelerden doğmuş ve doğabilecek her türlü haklara sahip olmak, yasalara uygun lokal, açık ve kapalı spor alanları, kamp ve konaklama tesisleri, her türlü yapı ve arsaları almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve yapmak. Bu amaç ve etkinliklerini gerçekleştirmek için bağış kabul etmek ve gelir getirici taşınır ve taşınmaz mallara gerekirse leasing yöntemiyle yada bedeli karşılığı yada bedelsiz sahip olmak, gelir getirici ve Balıkesirspor`un yararına olan her türlü projeler üretmek,
f Sportif alanda eğitici ve aydınlatıcı, bunun yanısıra Balıkesirspor`un etkinlikleri ile ilgili üyelere ve kamu oyuna bilgi veren süreli ya da süresiz yayınlar yapmak, bu amaç ve gelir getirmek için yarışmalar, gösteriler, konferanslar, seminerler, açık oturumlar, kurslar düzenlemek yada katılmak,
g Üniversiteler, diğer eğitim kuruluşları ve yabancı ülke kulüpleri ile işbirliği yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak, spor okulları açmak, öz kaynaktan sporcu yetiştirmek, başarılı sporcuları korumak ve altyapısından yetiştirdiği sporcuların kadrolarında yer almasını sağlamak,
h Balıkesirspor’de spor yapmış veya sporu Balıkesirspor`da bırakmış, Balıkesirspor’u yurt içinde veya yurt dışında başarıyla temsil etmiş, sporcu iken veya sporu bıraktıktan sonra sağlık veya diğer nedenlerle madden veya manen zor duruma düşmüş sporcularına sahip çıkmak ve bu durumda olanlara gereken ilgiyi gösterip destek sağlamak.
i Teknolojik gelişmeler doğrultusunda internet ortamını etkin bir şekilde kullanmak, Balıkesirspor’un web sitesini oluşturmak ve tüm üyelere ileti yoluyla ulaşmayı sağlamak,
j Balıkesirspor, kesinlikle siyasetle uğraşmaz. Kişiler Balıkesirspor siyasete geçişte basamak olarak kullanamaz.
k Başarılı sporculara menajerlik hizmetleri sağlamak
l Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
m Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerekli diğer çalışmaları yapmak.

6- MADDE : ÜYELİK
Balıkesirspor‘un iki tür üyesi vardır. Bunlar; asıl üyelik ve onur üyeliğidir.
Asıl Üyelik
• Balıkesirspor’a asıl üye olabilmek için şu koşullar aranır.
• Fiil ehliyetine sahip olmak,
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı ülke vatandaşı olsa da aralıksız son iki yıldır Türkiye`de ikamet etmiş olmak,
• Balıkesirspor kulüpleri dışında, aynı yada daha üst profesyonel liglerde oynayan takımı olan başka herhangi bir kulübe üye olmamak.
• Dernekler Yasası`nın derneklere üye olma koşullarını taşıyan gerçek yada tüzel kişiler olmak veya kamu görevlileri için Dernekler Yasası`nda belirtilen koşulları yerine getirmek.
• Yönetim Kurulu`nca asıl üyeliğine karar verilmiş olmak,
• Bu nitelikleri taşıyan ve üye olmak isteyen kişilerin Balıkesirspor’a üye kabul edilebilmesi için, üyelikte iki yılını doldurmuş iki asıl üye yada Yönetim Kurulu üyelerinden en az iki kişi tarafından sunulması gerekmektedir. Balıkesirspor’da lisanslı olarak en az iki yıl spor yapmış sporcuların başka üyelerce sunulması gerekmez. Üye olmak isteyen kişi, Üyelik Başvuru Formu istenilen bilgileri doldurur ve iki asıl üye ile birlikte imzalar. Üye adayı, Üyelik Başvuru Çizelgesi’nde bildirdiği bilgilerin doğruluğunu onaylar. Gerçek kişiler bu başvuruya; Balıkesirspor Üye Giriş ödentisi ile o yılın Yıllık Ödentisi`ni Balıkesirspor `un veznesine veya göstereceği bankadaki hesaba yatırdığına ilişkin makbuz yada dekont ile birlikte nüfus cüzdanı örneği, ikametgah beyannamesi ve yeteri sayıda fotoğraf ekler.
• Tüzel kişiler, bu başvuruya; Balıkesirspor üye giriş ödentisi ile o yılın yıllık ödentisini, Balıkesirspor veznesine veya göstereceği bankadaki hesaba yatırdığına ilişkin makbuz yada dekont ile birlikte imza sirküleri, üye olmak için yönetim kurulu kararı ekler.
• Yönetim Kurulu da kendisine sunulan başvuruyu iletildiği günden sonra onbeş gün içinde inceler ve üyeliğin kabulüne veya reddine karar verir. Karar, başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Üyeliğe kabul edip etmeme Yönetim Kurulu`nun yetkisindedir.
• Üyeliğe kabul edilmeyen üyenin, üyeliğe yeniden başvurması için üyelik red kararının kesinleşmesinden sonra en az bir yıl geçmelidir.
• Balıkesirspor üye olan tüzel kişiler için ayrı sicil kaydı tutulur ve ayrı sicil numarası verilir. Tüzel kişi üye sayısı, gerçek kişi üye sayısının % 10`unu geçemez.
Onur Üyeliği
Balıkesirspor’a büyük yararı, maddi ve manevi yardımı dokunmuş veya dokunacak olan kişilere Yönetim Kurulu`nun önerisi ve Balıkesirspor Divan Kurulu`nun uygun görmesi ile onur üyeliği verilir. Ancak onur üyeliği, asıl üyeliğe dönüşmedikçe; seçme ve seçilme ile oy hakları yoktur.

Üyelerin Ödeyecekleri Giriş Ve Yıllık Aidat Miktarını Belirleme Şekli:
• Giriş Ödentisi ve Yıllık Ödenti
* Üye Giriş Ödentisi; 2006 yılı için 50 YTL`dir
• Üyelerin ödeyeceği yıllık ödenti, 2006 yılı için 50 YTL`dir.
• Üyelik Giriş ödentisi ile Yıllık Ödenti miktarı yapılan Genel Kurullarda her yıl için, yeniden belirlenerek artırılabilir; ancak belirlenen yeni tutarlar bir yıl önceki tutarlardan az olamaz.
• Kişilerden alınan bağışlar, üyelerin ödedikleri yıllık ödenti ve yaptıkları bağış vb diğer ödemeler hiçbir nedenle, geri ödenmez.

7- MADDE : YILLIK ÖDENTİNİN ÖDENMESİ VE ÖDEMEYENLERE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR
• Üyeler, Yıllık Ödentileri yazılı çağrı yapılmaksızın 31 Aralık çalışma saatine bitimine dek Balıkesirspor veznesine yada göstereceği bankadaki hesaba yatırmak zorundadır.
• Yönetim Kurulu, her yılın Kasım ayı içerisinde o ana kadar Yıllık Ödentileri ödemeyenleri, 31 Aralık günü çalışma saati bitimine dek ödemeleri uyarısıyla vereceği ilanla, yerel gazetede duyurur ve Balıkesirspor web sitesinde yayımlar, Her üye yıllık ödentisini 31 Aralık günü çalışma saati bitimine dek ödemek zorundadır.
* Yıllık ödentisini bu tarihine dek ödemeyen üyelerin üyelikleri kendiliğinden düşer. Yıllık ödentisini ödememesi nedeniyle üyelik hakkı düşen üyeler yeniden Balıkesirspor’a üye olabilir. Bu durumda yeniden giriş ödentisini ödemek zorundadır. Bu şekilde tekrar üye olan kişi yeni üye statüsünde sayılır.

8- MADDE : ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
• Üye kayıt defterinde yazılı bulunan adreslerini değiştiren üyeler, yeni adreslerini yedi gün içinde Balıkesirspor `a yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Adres değişikliğini bildirmeyen üyenin Balıkesirspor `da kayıtlı son adresine yapılan her türlü bildirimler geçerlidir ve hukuki sonuçları doğurur.
• Üyeler, Balıkesir kulüpleri dışında, aynı yada daha üst profesyonel liglerde oynayan takımı olan başka herhangi bir kulübe üye olamazlar; ancak 01.01.2013 gününden önce bu kulüplere üye olan üyelerin, haklan sakladır. Bu tür kulüplere üye olan yada üyeliği sonradan ortaya çıkan üyelerin üyelik kaydı, Yönetim Kurulu kararı ile silinir,
* Üyeler üye oldukları tüm kulüpleri, üyeliklerinin o kulübe kabulünün ardından en geç bir ay içinde Balıkesirspor `a bildirmek zorundadır.
Balıkesirspor’a üye olan, lisanslı olarak spor yaşamını sürdüren sporcular, organ toplantılarına katılamaz organlara aday olamaz, seçilemez.
• Yasal engeli olan veya sonradan ortaya çıkan üyenin kaydı, Yönetim Kurulu kararı ile silinir.
• Üyelikten çıkma, yazılı istekle olur. Bu isteğin Balıkesirspor Başkanlığı`na yapılması zorunludur.
• Yıllık ödentilerini ödememeleri nedeniyle üyeliği düşen üyeler dışında, haklarında üyelikten kesin çıkarma verilmiş olan eski üyeler, en az üç yıl süre ile üyelik için yeniden başvuruda bulunamazlar. Bu kişilere, bu süre içinde, Balıkesirspor yapısında sürekli yada geçici, paralı yada parasız görev de verilmez.

9- MADDE: TÜZEL KİŞİLERİN OY KULLANMASI:
Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği işi oy kullanılır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

10- MADDE : BALIKESİRSPOR’UN ORGANLARI

• Genel Kurul
• Divan Kurulu
• Yönetim Kurulu
• Denetleme Kurulu
• Disiplin Kurulu

11- MADDE: GENEL KURUL
Genel Kurul, Kulübün en yetkili organıdır. Genel Kurul, önceki yıl 31 Aralık günü çalışma saati bitimine dek; Yıllık ödentisini ödeyen asil üyelerden oluşur.
Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Gerçek kişi üyeler, oyunu, ancak kendi kullanır; tüzel kişi üyeler için, yönetim kurulu başkanı yada görevlendireceği kişi o yıla ait yetki belgesini ibraz ederek oy kullanır. Genel Kurul toplantıları, Balıkesirspor `un Merkezi`nin bulunduğu Balıkesir ili Belediyesi sınırları içinde, Yönetim Kurulu`nun uygun göreceği yerde yapılır. Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere, iki tür toplantı yapar.Genel kurul toplantıları Türk Medeni kanunun 78. maddesi uyarınca dernek merkezinin bulunduğu yer dışında yapılmak istenmesi halinde merkezin bulunduğu İl Valiliğiyle koordine kurulmak suretiyle yapılır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
11.1- Olağan Genel Kurul Toplantısı
Olağan Genel Kurul toplantıları 2 yılda bir, günün koşulları gözönüne alınarak Mayıs ayı içerisinde Yönetim Kurulu`nca belirlenecek, bir gün yer ve saatte yapılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı yasal süre içinde yapılır. Vekaleten başka üye adına oy kullanılamaz.
11.2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Olağanüstü Genel Kurul toplantısı;
• Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu`nun çoğunluğunun yazılı önerisiyle veya Balıkesirspor`un üyelerinden o yıl için genel kurula katılma hakkı olanlardan beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu`nun çağrısı ile,
• Yönetim Kurulu görevini bırakması yada Yönetim Kurulu üye sayısının tüm yedek üyelerin çağrılmasına karşın başkan dahil yarıdan aşağı düşmesi durumunda 30 gün içinde olağanüstü toplanır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa üyelerden birinin veya Balıkesirspor Divan Kurulunun başvurusu üzerine Sulh Hakimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
• Bu genel kurulda seçimle göreve gelen organların tüm üyeleri yeniden seçilir.

12. MADDE : GENEL KURUL HAZIRLIKLARI
12.1.Genel Kurul Çağrısı
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Ayrıca toplantı günü, saati, yeri ve gündemi, toplantıya katılmaya hak kazanan üyelerin adları Balıkesirspor`un Merkezi`nde asılarak, web sitesinde yayımlanarak ilgililere duyurulur.
12.2. Genel Kurul Üye Katılım Üstesi ve Giriş Kartları
• Genel Kuru! toplantısına katılmaya hak kazanan üyelerin, Balıkesirspor sicil numarasına göre yazılan Genel Kurul üye katılım listesi, ilk toplantı gününden en az onbeş gün önce Yönetim Kurulumuz Balıkesirspor merkezinde, üç gün süre ile askıya çıkarılır.
• Askı süresi içinde, Balıkesirspor`un asıl üyeleri yalnızca kendileri ile ilgili olarak, yapılan bir hatanın düzeltilmesi için Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvuruda bulunabilir. Yönetim Kurulu başvuruyu yedi gün içinde karara bağlar.

13. MADDE : GENEL KURULUN ÇALIŞMA BİÇİMİ
13.1. Toplantının Yapılacağı Yer
Genel Kurul, duyuruda belirtilen gün, yer ve saatte toplanır. Genel Kurul toplantısına katılmaya hak kazanan gerçek kişi üyeler; toplantı günü, üye kimlik kartı ile nüfus cüzdanı veya resmi makamlarca verilmiş kimliklerini; görevlilere gösterip, Genel Kurul Üye Katılım Listesi`nde adları karşısını imzalayarak toplantı salonuna girerler. Tüzel kişi üyeleri temsil eden kişiler, ayrıca o yılın yetki belgesi göstermek zorundadır.
* Genel Kurul toplantısına, giriş hakkı olanların dışında kimse giremez.
• Genel Kurul Başkanlık Divanının Oluşturulması
Toplantının açılmasının ardından; Genel Kurul Başkanı, bir başkan vekili, iki yazmandan oluşacak Genel Kurul Divanı, açık oyla seçilir.
13.3. Oturumun Açılması ve Saygı Duruşu
• Genel Kurul Başkanı, gündemi Genel Kurul`a açıklar. Genel Kurul`a katılan üyelerinin onda birinin gündeme madde eklenmesi yolundaki istekleri, bu açıklamanın ardından yazılı olarak yapılır ve bu isteklerin karara bağlanması zorunludur. Bu kural, dilekler maddesi için de geçerlidir. Ancak Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, gündeme eklenecek maddeler, asıl gündem maddeleri görüşülüp karara bağlanmadan görüşme konusu yapılamaz ve karara bağlanamaz.

14- MADDE: GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
• Balıkesirspor organlarım seçmek,
• Balıkesirspor Tüzuğü`nü değiştirmek,
• Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarım görüşmek, Yönetim Kurulu`nun ve Denetleme Kurulu`nun aklanıp aklanmamasına karar vermek,
• Yönetim Kurulu`nca hazırlanan bütçeyi görüşerek olduğu gibi veya değiştirerek kabul etmek,
• Balıkesirspor’un feshedilmesi kararını vermek,
• Kendisi için gerekli göreceği yönetmelikleri hazırlamak ve yürürlüğe koymak,
• Yasalarda ve Balıkesirspor tüzüğünde, Genel Kurulunca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek,
• Futbol Federasyonu Genel Kurul`u veya diğer benzeri kamu ve özel kuruluşlarda Balıkesirspor`un temsilcisi olacak kişi veya kişilerin belirlenmesinde Yönetim Kurulu`na yetki vermek,
• Vakıf, yardımlaşma yada dayanışma sandıkları kurulmasına karar vermek,
• Profesyonel takımların ticari bir işletme biçimine gelmesine karar vermek, bu kararın uygulamasını yapacak kurulları seçmek ve bu kurulları gereken yetkilerle donatmak,
• Balıkesirspor için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya Balıkesirspor malı taşınmaz malların satılması kamu kuruluşlarınca Balıkesirspor için sürekli olarak ayrılan taşınır veya taşınmaz malların işletilmesi veya işletmeye verilmesi konusunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

15- MADDE : SEÇİMLER
• Balıkesirspor Başkanı ile Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve divan kurulu üyeleri ile bu kurulların yedekleri Genel Kurulu toplantısında, oy hakkı kazanan ve toplantıya katılan üyelerce seçilir.

16- MADDE : ORGANLARA ADAY OLABİLME KOŞULLARI
• Önceki yıl 31 -Aralık günü çalışma saati bitimine dek; yıllık ödentisini nakden ödeyerek genel kurula katılmaya hak kazanmış olmak,
• Son beş yıl içinde geçici çıkarma disiplin cezası almamış olmak,
• Balıkesirspor Başkanlığı`na aday olmak için, Genel Kurul asil üyesi olmak yeterlidir.
16.1. Bir üye birden çok organa aday olamaz ve görev alamaz.
16.2. Tüzel kişi üyeler adına organlara yalnız yönetim kurulu başkanları aday olabilir; organlara seçilen tüzel kişi yönetim kurulu başkanının değişmesi, ayrılması vb durumlarda, seçildikleri organlardaki üyelikleri de düşer, yerine sıradaki yedek üyeler görev yapar.

17- MADDE; ADAY OLMA
Seçimli Genel Kurulu toplantısında organlara aday olabilme koşullarını sağlayan Balıkesirspor’un üyeleri; Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu`na bir Başkan adayının listesi ile birlikte aday olabilir; tek başına bu organlara aday olamaz.

18- MADDE: OY KULLANIMI VE SAYIMI
• Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
• Her gerçek kişi üye, oyunu kendi kullanmak zorundadır. Vekaleten başka üye adına oy kullanılamaz. Tüzel kişi üyeler için; yönetim kurulu başkanı yada görevlendireceği kişi, o yılın yetki belgesini Genel Kurul Divanı`na vererek, oy kullanır. Bir kişi, ancak bir tüzel kişi üye için oy kullanabilir. Gerçek kişi üye, kendi oyu dışında, yetkilendirilirse, bir tüzel kişi üye içinde oy kullanabilir.
• Seçim Sonuçları
• Seçim bittikten sonra Genel Kurul Divanı listelerin sayımını yapar ve sonucu bir tutanakla belirler.
• Sayım sonucu hangi Başkan adayının listesi diğerlerinden çoksa, o listede adları yazılı olan kişiler, listede gösterdikleri yere seçilmiş olur.
• Genel Kurul Divanı seçim sonuçlarını, Genel Kurul`a açıklar.
• Yeni seçilen Yönetim Kurulu ile eski Yönetim Kurulu üyeleri, aralarında yapılması zorunlu devir teslim için Genel Kurul Başkanı`nca; en geç beş gün içinde, günü ve saatini belirtilerek Balıkesirspor merkezi`nde toplantıya çağırılır. Genel Kurul Başkanı, bu çağrı için görevli ve yetkili olduğu gibi eski ve yeni Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri de topluca bu çağrıya uymak zorundadır.
• Yeni Yönetim Kurulu, Dernekler Yasası`na uygun olarak, organlara seçilenleri, yasal sürede Balıkesirspor Merkezi`nin bulunduğu mülki amirliğe yazı ile bildirmek zorundadır.

19- MADDE: BALIKESİRSPOR DİVAN KURULUNUN KURULUŞU
Balıkesirspor divan kurulu aşağıdaki şartlardan birine sahip genel kurulca seçimi 26 asil 25 yedek üyeden oluşur. İki yıllık süreyle görev yaparlar.
a) En az 10 yıllık Balıkesirspor üyesi olmak
b) Balıkesirspor kulübünde başkan, yönetim,denetim ve disiplin kurullarında görev yapmak
c) Balıkesirspor kulübünün spor kollarından herhangi birinde en az 3 yıl lisanslı olarak yeralmış olup faal sporculuğunu bitirmek.
d) Balıkesir ilinde Belediye Başkanlığı yapmış olmak.

20- MADDE : BALIKESİRSPOR DİVAN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
• Tüzüğün, Balıkesirspor Divan Kurulu ile İlgili maddelerini izlemek ve görüş bildirmek,
• Gerekli durumlarda Tüzüğü inceleyip görüş bildirmek,
• Yönetim Kurul’unca tüzüğe uygun olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip görüş bildirmek,
• Tüzüğün uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlıkları, taraflardan birinin Yönetim Kurulu aracılığıyla başvurması durumunda incelemek ve sonucu Yönetim Kurulu`na bildirmek,
• Genel Kurul`a kendi ve Balıkesirspor’un çalışmaları ile ilgili görüşlerini ve ilerisi için dilek ve önerilerini bildirmek
• Organlar arasındaki ilişkileri düzenlemek; gerekli önerilerde bulunmak,
• incelemeyi gerektiren konularda yardımcı kurullar oluşturmak, verilecek raporlar için görüş bildirmek,
• Yönetim Kurulu`nun her türlü etkinlik ve uygulamalarım izlemek, gereğinde Yönetim Kurulu`ndan bilgi istemek, gerek gördüğünde inceleme yaptırmak, gerekirse bu incelemelerin sonuçlarını Yönetim Kurulu`na sunmak, öneri ve istekte bulunmak,
• Balıkesirspor’un gelişmesini ve geleceğini ilgilendiren konularda Tüzük hükümlerine ve bütçe esaslarına uyulup uyulmadığını incelemek, sonuca göre alacağı kararlan Yönetim Kurulu`na dilek ve öneri olarak bildirmek, gerekirse alacağı yeni bir karar Genel Kurulu`na sunmak,
• Denetleme Kurulu`nun hazırlayıp sunacağı raporları inceleyerek, Denetleme ve Yönetim Kurulları`ndan bilgi ve açıklama istemek, raporlar ile ilgili ilgilileri uyararak sorunların çözülmesini sağlamak,
• Gereğinde Tüzüğün değiştirilmesi için Yönetim Kurulu`na görüş bildirmek.

21- MADDE : BALIKESİRSPOR DİVAN KURULU`NUN ÇALIŞMA BİÇİMİ
* Divan Kurulu ilk toplantısına kulüp başkanlığı tarafından davet edilir. Müteakip toplantılar kurul tarafından belirlenir.
* Divan ilk toplantısında bir başkan ve bir sekreter seçer.
* Divan gerektiği hallerde ve yönetim kurulunun talebi veya divan üyelerinin yarıdan bir fazlasının talebi üzerine toplanır.

22- MADDE : YÖNETİM KURULU
Yönetim kurulu, kanun ve yönetmelik hükümleri içinde derneğin faaliyetini yöneten ve onu temsil eden icra organıdır, Yönetim Kurulu; Genel Kurul toplantısında seçilen Balıkesirspor Başkanı ile – 20 Üyeden oluşur. Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu için 20 kişi de yedek üye olarak seçilir. Görev süresi iki yıldır.
22.1. Üyelikten çekilme
• Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilme yazılı olarak yapılır. Çekilme, Yönetim Kurulu`nun ilk oturumunda gündemin ilk maddesine konarak görüşülür ve karara bağlanır. Bundan sonraki ilk oturumda; Başkan, yedek üyelerden birini, Genel Kurul`da seçilen listedeki sıralamaya uyarak, Yönetim Kurulu üyeliği görevine çağırır,
• Yönetim Kurulu`nun görevini bırakması ya da üye sayısı tüm yedek üyelerin çağrılmasına karşın başkan dahil altı üyeden aşağıya düşmesi durumunda, bir ay içinde Olağanüstü Genel Kurulu`na gidilerek, seçimle göreve gelen tüm organların seçimi yenilenir.
• Yönetim Kurulu`nun Kuruluşu ve Çalışma Biçimi
• Yönetim Kurulu en az onbeş günde bir Balıkesirspor Başkanı, Başkan`ın yokluğunda ikinci başkan, ikinci başkanın olmadığı durumlarda da asbaşkanlardan biri başkanlığında, Balıkesirspor Merkezi`nde toplanır.
• Yönetim Kurulu toplantılarında alınan tüm kararlar, en az on üyenin imzasıyla alınır.
• Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilme söz konusu olduğunda, kurulun ilk oturumunda gündemin ilk maddesine konur. Bu madde görüşülmeden ve karara bağlanmadan gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilemez.
• Geçerli özrü olmaksızın aralıksız üç olağan toplantıya katılmayan üyenin, üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile düşer.
• Yönetim Kurulu, gerek görürse, üyelerinden en az ikisine birlikte imza yetkisi verebilir, . En az iki Yönetim Kurulu üyesine birlikte- müştereken bu hüküm uyarınca verilecek yetkinin niteliği, kapsamı, süresi ve sınırı karar defterinde açıkça belirtilir.
• Yönetim Kurulu; Tüzükteki ve bütçedeki yetkilere dayanarak alacağı kararlar ile, Balıkesirspor’u temsil, ödeme ve borçlandırma için yetkilendirme ve görevlendirme yapar.
22.2. Başkan`ın Ölümü, Çekilmesi ve Yönetim Kurulu`nun Üye Sayısının Yarısından Aşağı Düşmesi
• Yönetim Kurulu üye sayısı, tüm yedek üyelerin çağrılmasına karşın üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurulu en geç bir ay İçinde toplantıya çağırır.
• Başkan`ın çekilmesi, ölümü ve benzeri nedenlerle başkanlık yapamayacak duruma gelmesi halinde İkinci Başkan, başkanlık görevini üstlenir.

23- MADDE : BALIKESİRSPOR BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ
Balıkesirspor Başkanı Balıkesirspor ve Yönetim Kurulu`nu tüzel ve özel kişilere, tüm kurum ve kuruluşlara karşı temsil eder. Balıkesirspor’un sorumluluk ve yükümlülük altına sokan sözleşmeleri ve anlaşmaları Yönetim Kurulu`ndan yetki alarak tek başına imzalar.

24- MADDE: YÖNETİM KURULUN UN GÖREV VE YETKİLERİ
• Balıkesirspor`u temsil etmek, ödeme ve borçlandırma yapmak,
• Yönetim Kurulu üyeleri dışından bir müdür atamak, görev ve yetkilerini belirlemek,
• Seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda, aralarından bir ikinci başkan, yeterli sayıda asbaşkan ve genel sekreter seçmek; seçim sonuçlarını Divan Kurulu`na bildirmek,

• Balıkesirspor tüm çalışmalarını Tüzük hükümlerine uygun olarak düzenleyip yürütülmesini sağlamak,
• Balıkesirspor ‘un yasa gereği tutmakla görevli olduğu defterleri noterden veya il Dernekler Müdürlüğü`nden onaylatmak ve diğer defterler ile birlikte düzenli tutulmasını ve günü gününe işlenmesini sağlamak,
• Balıkesirspor’un işlerinin yürütülmesi için gerekli çalışan kadrolarını saptamak, çalışanları işe almak, ücretlerini belirlemek ve işten çıkarmak,
• Tüzüğün uygulanması için gerekli gördüğü yönetmelikleri, ilgili organların görüşünü alarak hazırlamak, yürürlüğe koymak,
• Balıkesirspor‘un Divan Kurulu`na, altı ay da bir ve seçimden önce; mali, idari ve spor etkinlikleri ile ilgili bilgi vermek,
• Yeni seçilen Yönetim Kurulu`na; seçimi izleyen beş gün içinde Genel Kurul Divanı, Denetim Kurulu üyeleri ve Divan Başkanı`nın gözetiminde devir ve teslim işlemini yapmak,
• Bu Tüzüğün, “Disiplin Suçları ve Cezaları” başlıklı Maddesinde belirlenmiş olan tutum ve davranışlarda bulunanları Disiplin Kurulu`na vermek;
• Disiplin Kurulu`na verdiği bir üye ile ilgili, gerekli gördüğü durumlarda, olay Disiplin Kurulunda ele alınıncaya dek ve her durumda bir ayı geçmemek koşulu ile, Balıkesirspor Merkezi ve tesislere girmesini yasaklama kararını ve önlemini almak,
• Balıkesirspor’un uluslararası etkinlikte bulunması, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya bu kuruluşlardan ayrılması kararını vermek,
• Üyelik için yapılan başvuruları incelemek ve üyeliğin kabulüne veya reddine karar vermek,
• Balıkesirspor’un tüm mali işlerini yürütmek,
• Disiplin Kurulu`nun verdiği Geçici Çıkarma ve Kesin Çıkarma cezalarını alacağı karar ile uygun görmek ve uygulamak, uygun görmezse, bir alt yada bir üst ceza karan alınması için, konuyu incelenmek üzere yeniden Disiplin Kurulu`na göndermek,
• Gerek gördüğünde doğrudan ya da Denetleme Kurulu veya Balıkesirspor üyelerinden o yıl için Genel Kurula katılma hakkı olanlardan beşte birinin yazılı isteği veya Tüzük değişikliği için Balıkesirspor Divan Kurulu`nun yazılı isteği üzerine gerekli görülürse Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,
• Balıkesirspor spor etkinliklerinin gelişmesini sağlamak,
• Bütçe tasarısını, son iki yılın tahmini ve gerçekleşen gelir gider bütçelerini, spor şubelerinin harcamalarını, yatırım gereksinimlerini, Balıkesirspor ve üye ilişkileri göz önünde tutularak, amacı, gerekçeleri ve karşılaştırmaları ile birlikte Genel Kurul`a sunmak,
• Seçimleri izleyen otuz gün içinde; Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurullarının üye ve yedek üyelerinin ad ve soyadları ile meslekleri ve adreslerini mülki amirliğe bildirmek,
• İdari ve spor etkinlikleri raporu ile birlikte kesin hesaplarını, Muhasebe Plan ve Yönetmeliğine uygun olarak ve bir önceki Genel Kurul toplantısında kabul edilen bütçe ile karşılaştırmalı bir biçimde bölüm, kesim ve maddelerine göre ayrıntılı olarak hazırlamak ve genel kurula sunmak,
• Yasal engeli olan veya sonradan ortaya çıkması nedeniyle üyeliği düşenlerin alacağı karar ile kaydını silmek.
• Balıkesir kulüpleri dışında, aynı yada daha üst profesyonel liglerde oynayan takımı olan başka herhangi bir kulübe üye olması yada üyeliğinin sonradan ortaya çıkan üyelerin, alacağı karar ile kaydını silmek
• Dernekler Yasası ve bu tüzük ile kendisine tanınan yetkileri kullanmak ve verilen görevleri yapmak,
• Her yılın 31 Aralık gününe kadar, yıllık ödentisini ödeyen üyelerin ödenti makbuzları ile Balıkesirspor `un banka hesabına yatırılan ödentilerin dekontlarını inceleyerek, son makbuz sayfasını kapatmak ve bunu bir tutanakla belirlemek;
• Her yılın 31 Aralık tarihine kadar yıllık ödentisini ödememesi sebebiyle üyeliği düşenler kararını almak, üyelerin adlarının yer aldığı listeyi Balıkesirspor merkezinde asmak ve Balıkesirspor `un web sitesinde yayımlamak
• Genel Kurulun verdiği yetki ile gerektiğinde sportif A.Ş. kurmak,
• Kanunlara, kararnamelere, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan gerekli ve yararlı tüm işleri yapmak.

• Balıkesirspor Kulübü Derneğine yönetim kurulu  alt yapı ile ilgili yeni yapılanma,  alt yapının maddi ihtiyaçları doğrultusunda sponsor, malzeme ve reklam temin etme konularında gerektiğinde yönetim kurulu haricinde görevlendirme yaparak yeni yöneticiler atamak,
. Yönetim kurulu üyeleri ve temsile yetkili şahıslar, genel kurulun devredemeyeceği yetkileri kullanamaz.

25- MADDE : DENETLEME KURULU
Denetleme Kurulu Genel Kurulu toplantısında iki yıl için, gizli seçilen üç üyeden oluşur. Genel Kurulu toplantısında, Denetleme Kurulu için üç kişi de yedek üye olarak seçilir.
Görev süresince, Denetleme Kurulu üyelerine, Balıkesirspor’da başka hiç bir görev verilemez.
25.1. Üyelikten Çekilme
Denetleme Kurulu üyeliğinden çekilme, yazılı olarak yapılır; ayrıca Yönetim Kurulu ve Divan Başkanlık Kurulu`na bildirilir.
Denetleme Kurulu başkanı yada başkan görevden çekilmişse yazmanı; boşalan kurul üyeliği için, genel kurulda seçilen listedeki sıralamaya göre, yedek üyeyi göreve çağırır.
25.2. İç Denetim
Balıkesirspor’da iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması Denetim Kurulu`nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim Kurulu; Balıkesirspor’un tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Balıkesirspor tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Balıkesirspor tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu`na ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine her türlü bilgi, belge ve kayıtların Balıkesirspor yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi yönetim yerleri, kuruluşları ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

26- MADDE : DENETLEME KURULU`NUN GÖREV VE YETKİLERİ
• Seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda, aralarından bir Başkan, bir yazman üye seçmek; seçim sonuçlarını Yönetim Kurulu ve Balıkesirspor Divan Kuruluna bildirmek
• Denetleme ve inceleme görevini seçildiği günden itibaren bir yılı geçmeyen aralıklarla yürütmek,
• Balıkesirspor’un, Tüzük`te gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda etkinlik gösterip göstermediğini denetlemek,
• Balıkesirspor’un idari, mali ve parasal işlerini denetlemek; bütün defterlerini, muhasebe evrak ve kayıtlarını incelemek; gelir ve giderlerin bütçe uygunluğunu ve borçlanma yetkisini araştırmak ve irdelemek; İdari yönden yasalara ve kurallara uygunluğunu denetlemek,
• Bu görevi yerine getirirken, eksik ve kurallara aykırı görecekleri gelir ve gider işlemleri için gözlem, doğrulama, aritmetik ve aktarma denetimi yapmak; ayrıca görev konularıyla ilgili belge envanter incelemesiyle bilgi toplamak; Yönetim Kurulu`nu sözlü ve yazılı olarak uyarmak,
• Balıkesirspor’un maddi çıkarları ile ilgili konularda Genel Kurul`u toplantıya çağırmasını Yönetim Kurulu`ndan yazı ile istemek ve konu ile ilgili ” Balıkesirspor Divan Kurulu`nu bilgilendirmek,
• Dönemi sonunda düzenleyeceği raporu Genel Kurul`a sunmak,
• Denetleme görevi ile ilgili olarak Balıkesirspor organları ile diğer kurum ve kuruluşlar ile yazışma yapmak.
27- MADDE : DİSİPLİN KURULU
Disiplin Kurulu, Genel Kurulu toplantısında, gizli oyla İki yıl süre için seçilen üç üye ve üç yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu, ilk olağan yada olağanüstü Seçimli Genel Kurulu toplantısına dek görev yapar.Görev süresince, Disiplin Kurulu üyelerine, Balıkesirspor’da başka hiç bir görev verilemez.
Üyelikten Çekilme
• Disiplin Kurulu üyeliğinden çekilme, yazılı olarak yapılır; ayrıca Yönetim Kurulu ve Divan Kurulu`na bildirilir.
• Disiplin Kurulu Başkanı yada Başkan görevden çekilmişse yazmanı; boşalan Kurul üyeliği için, Genel Kurulda seçilen listedeki sıralamaya göre, yedek üyeyi göreve çağırır.
28- MADDE : DİSİPLİN KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

• Seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda, aralarından bir Başkan, bir yazman üye seçmek; seçim sonuçlarını Yönetim Kurulu ve Divan Kurulu`na bildirmek,
• Üyelerin disiplin cezasını gerektiren tutum ve davranışlarına ilişkin olarak bu Tüzükte belirlenen yöntemler çerçevesinde yapılan başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak,
• Amatör ve profesyonel spor dallarında uygulanacak cezalar, Disiplin Kurulu`nun görev ve yetkisi dışındadır.
29- MADDE: DİSİPLİN KURULU`NUN ÇALIŞMA BİÇİMİ

Disiplin Kurulu, Başkan`ın çağrısı ile, asıl yedek ayrımı yapılmaksızın, en az üç üyenin katılımı ile toplanır.Disiplin cezası uygulanması gerektiren olay yada konu, bu olay yada konu için yapılan ilk görüşmeye katılan üyelerle sürdürülür ve sonuçlandırılır. Kararlar, bu üyelerden katılanların oy çokluğu ile alınır. Oylarını eşitliği durumunda başkanın oyu, iki oy sayılır.
• Disiplin Soruşturması
• Disiplin cezası uygulanmasını gerektiren tutum ve davranışlardan herhangi birinin saptanması durumunda; Balıkesirspor organları veya olay ile ilgili üyeler Yönetim Kurulu aracılığı ile, Yönetim Kurulu ise doğrudan Disiplin Kurulu`na başvurur.
• Yönetim Kurulu, kendisine gelen başvuruları görüsü ile birlikte en geç 15 gün içinde Disiplin Kurulu`na gönderir. Bu süre içinde gönderilmeyen başvurular, başvuruyu yapan organ ya da üyenin doğrudan istemi ile Disiplin Kurulu`nca incelemeye alınabilir.
• Savunması alınmadan, hiçbir üye ile ilgili disiplin cezası uygulanmaz. Disiplin Kurulu, kendisine verilen 15 günlük süre içinde savunmasını yapmayan üye ile ilgili soruşturma dosyasındaki kanıtlara göre karar verir. Disiplin Kurulu gerek görmesi durumunda üyeyi sözlü savunmasını sunması için de çağırabilir.
• Disiplin Kurulu`nca verilen karar, Yönetim Kurulu`na yazılı olarak bildirilir.

30- MADDE: DİSİPLİN SUÇLARI VE CEZALARI
• Disiplin Cezaları
Disiplin Kurulu, aşağıda tanımı yapılan disiplin cezalarını verir:
30.1.1. UYARMA: Üyenin tutum ve davranışlarında daha özenli olmasının gerektiğinin kendisine yazı ile bildirilmesidir,
30.1.2. KINAMA :Üyeye tutum ve davranışlarında kusurlu bulunduğunun yazı ile bildirilmesidir.
30.1.3. GEÇİCİ ÇIKARMA : Balıkesirspor üyeliğinin bir aydan bir yıla kadar süre ile askıya alınmasıdır. Askı süresince üyenin seçme, seçilme, organlarda görevini sürdürme vb hiçbir hakkı yoktur. Ancak Yıllık Ödentisi`ni ödemek zorundadır.
30.1.4. KESİN ÇIKARMA :- Balıkesirspor üyeliğinin sürekli olarak sona erdirîlmesidir.
• Uyarma, Kınama, Geçici Çıkarma Cezalarını Gerektiren Tutum ve Davranışlar
• Üyelik onuru ile bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak, yetkisi olmamasına karşın- Balıkesirspor adına demeç vermek, yayın yapmak,
• Balıkesirspor Tüzüğü`ne ve yönetmeliklere aykırı davranmak, Balıkesirspor disiplinini bozmak, üyelerin onur ve saygınlığına zarar verici, küçük düşürücü ve benzeri davranışlarda bulunmak,
• Balıkesirspor içinde ve dışında genel ahlaka aykırı davranışlar göstermek,
• Kesin Çıkarma Cezasını Gerektiren Tutum ve Davranışlar
• Genel Kurul ile Balıkesirspor Divan Kurulu ve benzeri organların toplantılarının sonuçlanmasını engellemek, seçimlere her türlü hile karıştırmak, üyelerin özgürce oy kullanmalarını engellemek,
• Sahte belgelerle üyelik başvurusunda bulunmak,
• Başkasına ait üye kimlik kartını kullanmak, taklit ve/veya tahrif etmek,
• Eleştiri sınırları dışında Balıkesirspor’u küçük düşürücü, aşağılayıcı veya karalayıcı niteliği taşıyan açıklamalarla Balıkesirspor toplumuna zarar verecek etkinliklerde bulunmak.
• Eylemleriyle Balıkesirspor`un Futbol Federasyonu veya UEFA`dan ağır ceza almasına sebebiyet vermek,
• Yüz kızartıcı suçlar işlemek
• Disiplin Cezalarının Uygulanması Ve Zaman aşımı
• Uyarma ve kınama cezaları Disiplin Kurulu`nun kararına istinaden Yönetim Kurulunca uygulanır.
• Geçici Çıkarma ve Kesin Çıkarma cezası Disiplin Kurulu`nu kararını Yönetim Kurulu`nun alacağı karar ile uygun görmesi ile uygulanır. Yönetim Kurulu çıkarma cezalarını uygun görmezse, bir alt yada bir üst ceza kararı alınması için, konuyu incelenmek üzere yeniden Disiplin Kurulu`na gönderir.
• Hakkında Kesin Çıkarma kararı verilenler kararın kendilerine bildirimin ardından onbeş gün içinde Yönetim Kurulu`na, ilk Genel Kurul`da gündeme alınmak üzere yazılı başvuruda bulunmak zorundadırlar. Aksi halde çıkarma kararı kesinleşir.
• Verilecek disiplin cezalarında, hafifletici nedenlerin saptanması durumunda, duruma göre bir alt ceza uygulanabilir.
• Eğer il Spor Kurulu`nca Balıkesirspor üyelerine sportif karşılaşmalarda herhangi bir ceza verilirse, ayrıca Disiplin Kurulu`nca da bu üyelere Tüzükte yazılı uygun ceza verilir.
• Bir disiplin cezası uygulaması gerektiren eylemler de eylem tarihinden başlayarak bir yıl süre içinde herhangi bir disiplin kovuşturmasına konu edilmesi ve şikayetten itibaren bir yıl İçinde karara bağlanması gerekmektedir. Yoksa zamanaşımı nedeniyle eyleme ceza verilmez.
• Hakkında disiplin cezası verilen üye, Balıkesirspor iç denetim yollarını tükettikten sonra yargı yoluna başvurabilir.

31 – MADDE : YARDIM VE İŞBİRLİĞİ:
Balıkesirspor tüzüğünde gösterilen amaçların gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir Ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilirler.
5072 sayılı dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere dernekler kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanına giren konularda ortak projeler yürütebilirler. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında ayni veya nakdi katkı sağlayabilirler.

YÜRÜTME BİRİMİ OLUŞMASI, GÖREV VE YETKİLERİ
32- MADDE : Yürütme birimi Gençlik ve spor kulüpleri yönetmeliği uyarınca belirlenen aşağıdaki görevlerden oluşur.
A) Genel Sekreter
B) Kulüp Saymanı
C) Spor Direktörü
D) Tesis ve malzeme yöneticisi
E) Kulüp doktoru
F) Genel kaptanlar
G) Kaptanlar
Yürütme birimi yönetim kurulunun kararları doğrultusunda kulüp hizmet ve etkinliklerinin yürütmesini sağlar. Yürütme birimi bu görevlerini yönetim kurulu karaları yanında Gençlik ve Spor Kulüpleri yönetmeliğindeki yetkilerine dayalı olarak yerine getirir. Yürütme birimleri aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan genel sekretere bağlı olarak görev yaparlar. Yürütme birimi görevlilerine kulübün mali gücüne göre ücret ödenebileceği gibi fahri olarak ta görev yaparlar.

33- MADDE: BÜTÇE
Balıkesirspor’un her türlü malı işleri, bu Tüzüğe göre Genel Kurul`da kabul edilen bir bütçe ile yönetilir. Bütçede:
• Balıkesirspor Kulübü
• Amatör Spor Dalları,
• Profesyonel Spor Dalları,
•Taşınmazların,
gelir ve giderleri, borçları, alacakları ve varlıkları ayrı ayrı gösterilir.

34 –MADDE :LOKAL
Lokal, Balıkesirspor üyelerinin soysal ihtiyaçlarını karşılamak üzere mülki idare amirinin izniyle açılan tesistir. Dernekler, başka bir dernek, gerçek veya tüzel kişi ile ortaklaşa lokal açmaz.

35- MADDE : BÜTÇENİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASI
Bütçe tasarısı, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak Genel Kurul toplantısından bir hafta önce kesin hesap ve çalışma raporu ile birlikte çoğaltılmış olarak, isteyen üyeye verilmek üzere Balıkesirspor Merkezi`nde hazır bulundurulur Balıkesirspor`un Web sayfasında yayımlanır. Ayrıca Genel Kuruldan önce salona giren her üyeye İsteği halinde verilir.

36- MADDE :BÜTÇE UYGULAMALARI – BÜTÇENİN YÜRÜRLÜĞÜ
Hesap dönemi, 1 Ocak- 31 Aralık günleri arasında geçerli olmak üzere hazırlanır ve bu dönem için geçerli olur.
Genel Kurulca kabul edilen bütçenin, açık vermeden yürütülmesini sağlamak, Yönetim Kurulunun görevidir. Bütçe, Yönetim Kurulu tarafından dengeli bir biçimde uygulanır. Yönetim Kurulu gereksinim olursa, bütçenin bölümleri ve maddeleri arasında aktarma yapabilir, yeni bölümler ve maddeler açabilir.

37- MADDE : YAPILACAK HARCAMALARDA UYGULANACAK YÖNTEM VE SORUMLULUK
Balıkesirspor’un Olağan sevk ve harcamalarının dışındaki yapılacak harcama ve ödemelerde:
* Bütçenin bölüm ve kesimlerinde o iş için ödenek bulunması,
• Alacaklıların makbuz yada faturalarının bulunması yada bordrolarda gösterilmiş olması,
• Yönetim Kurulu kararı olması,
Bütçenin uygulanması ve yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.
Tüzüğün hükümlerine uymadan yapılan harcamalardan ve ödemelerden, parasal işlem fişlerinde imzaları bulunanlar zincirleme sorumludurlar; ödenen miktarı Balıkesirspor`a geri öderler,
Balıkesirspor adına her türlü para tahsilatı, alındı belgesi ve fatura karşılığında yapılır.

38- MADDE : BALIKESİRSPOR’UN GELİR KAYNAKLARI
• Üye Giriş Ödentileri ile Yıllık Ödentiler,
• Balıkesirspor’un yaptığı yayınlar, düzenlediği piyango, balo, eğlence, temsil, konser, konferans, gezi v.b etkinliklerden sağlanan gelirler,
• Spor karşılaşmaları ve etkinliklerinden, Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü`nden elde edilebilecek her türlü gelir ile basın-yayın, İşitsel- görsel yayın haklarından elde edilen gelirler,
• Türkiye Futbol Federasyonu`ndan elde edilen gelirler,
• Balıkesirspor’un mal varlığından elde edilen gelirler,
• Balıkesirspor işletmelerinden ve katılımlarından elde edilen gelirler,
• Reklam ve sponsor gelirleri,
• Spor tesislerinden elde edilen gelirler,
• Kiralar ve işletmelerden sağlanan gelirler,
• Sosyal tesis ve etkinliklerden sağlanan gelirler,
• Yardım toplama ile ilgili yasa ve kurallara göre toplanacak bağış ve yardımlar,
• Ürün satışından elde edilen gelirler,
• Balıkesirspor’un kuracağı sportif şirketlerden elde edebilecek gelirler,
• Sporcuların başka kulüplere geçişinden ve kiralanmasından elde edebilecek gelirler, vb,

39- MADDE :DERNEKÇE TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER
a) Balıkesirspor tarafından aşağıdaki defterler tutulur.
1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2) Üye Kayıt Defteri: 17.02.2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2006-1 tebliğe göre üye kayıt bilgileri bu deftere işlenir.
3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5)Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1) (a) bendinin 1, 2, 3 ve 5 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.
2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

40-MADDE :DEFTERLERİN TASDİKİ
Kullanacak defterler, kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirirler. Defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

41- MADDE PLATFORM:
Kulübümüz amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturabilirler. Platformların oluşturulabilmesi için derneklerin yetkili organlarınca alınacak kararlarda, derneği temsille görevlendirilecek kişi veya kişiler belirlenir.
Bir platformun faaliyete başlayabilmesi için, temsilciler tarafından bir mutabakat tutanağı düzenlenir. Bu tutanakta, platformun oluşturulma amacı, çalışmaların yürütüleceği yerleşim yeri ile yönetim grubu üyeleri ve koordinatörünün isimleri belirtilir.

42- MADDE BORÇLANMA USULLERİ:
Amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

43- MADDE : AVANSLAR
Yönetim Kurulu, bütçesinde ödenek varsa gerektiğinde bir işin yapılması yada bir mal satın alınması için görevlendireceği kişiye avans verebilir. Verilen avans hizmetin bitimi yada satın alınmasını izleyen en geç onbeş İş günü içinde hesap yada paranın geri verilmesi yolu ile kapatılır. Verilen avans kapatılmadan ikinci bir avans verilmez. Süresi içinde kendisine verilen avansı kapatmayan, parayı zimmetine geçirmiş sayılır.

44- MADDE: TEMSİLCİLİK
Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açılabilir. Temsilcilikler dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Temsilciliğin adresi yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare Amirliğine yazılı olarak bildirilir.

45- MADDE: BALIKESİRSPOR’UN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ:
Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Tasfiye İşlemleri:Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Balıkesir Spor Kulübü Derneği” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Balıkesirspor’un para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Balıkesirspor’un defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.

46- MADDE : GÖREV VE YETKİ DIŞINDA ALINACAK KARARLAR (DEĞİŞİK HÜKÜMLER)
Organların, Dernekler Yasası ile bu Tüzükte açıkça belirtilmiş olan görev ve yetkileri dışında alacakları kararlar ile yapacakları uygulamalar, ayrıca karar almaya gerek kalmaksızın hükümsüz ve geçersiz sayılır.

47- MADDE : KURUL ÜYELERİNİN TOPLANTIDA BULUNMA ZORUNLULUĞU VE DEVİR TESLİM İŞLEMLERİNİN TUTANAKLARI
Balıkesirspor organlarında görev alanlar, kendilerine durumun bildirildiği günü izleyen beş gün içinde, yapılacak toplantıda bulunmak zorundadır.
Tüm organlar, seçim süreleri sonunda veya dağılma durumunda devir teslim işlemini yaparak durumu bir tutanakla değerlendirip karar defterine geçirirler.

48- MADDE: İş bu tüzük 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ile 4721 Sayılı Türk Medeni Kanun hükümlerine göre ve 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara göre düzenlenmiş olup, Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde bu Kanun hükümleri ıle bu yönetmelikte belirtilen esas ve usuller uygulanır.
Balıkesirspor Kulübümüzün 04.11.2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında yukarıdaki tüzüğümüzün 22. Maddesi ile 24. maddesine ek yapılarak yukarıdaki şekilde Yeni Tüzüğümüz Genel Kurula katılan üyelerin Oybirliği ile kabul edilmiştir.